§ 1. Navn og hjemsted

 Klubbens navn er "Skibby Badmintonklub", og hjemsted er Hovedgaden 94 i Skibby i Frederikssund Kommune   

 

§ 2. Formål

 Formålet er at skabe interesse for badminton og samle så mange som muligt - både ung og gammel - om denne idrætsgren.

Stk. 2. Så længe klubben har rådighed over tennisbanen i Skibby og indtil en eventuel ny tennisklub er startet op, kan der også spilles tennis i klubbens regi.

 

§ 3. Optagelse af medlemmer

Enhver der er interesseret i badminton kan blive optaget i klubben. Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen har ret til at slette et medlem, der ikke overholder lovene og bestyrelsens forskrifter.

    

§ 4. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er Skibby Badmintonklubs højeste myndighed

Ordinær generalforsamling afholdes i maj måned. Den skal indvarsles 8 dage i forvejen på klubbens hjemmeside, ved opslag i klubhus samt ved udsendelse af mail til alle medlemmer. På generalforsamlingen fremlægges beretning og det reviderede regnskab. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen indsendes skriftligt til formanden senest 3 dage før.

 

Dagsorden for Skibby Badmintonklubs ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter:

1.                   Valg af dirigent.

2.                   Valg af stemmetællere.

3.                   Formandens beretning.

4.                   Regnskab.

5.                   Valg af bestyrelse.

6.                   Valg af 2 suppleanter.

7.                   Valg af revisorer.

8.                   Valg af suppleanter for revisorer.

9.                   Indkomne forslag.

10.                 Eventuelt.

 

Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog ikke vedtægtsændringer og opløsning § 8.

”Blanke” stemmer (hverken for eller imod) tæller altid som gyldig afgivet stemme. Der skal foretages skriftlig afstemning, blot en repræsentant ønsker det.

 

§ 5. Bestyrelsen

 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen – 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og 3 i ulige år.

Der vælges 2 suppleanter. Der vælges ligeledes 2 revisorer med suppleanter. Alle disse vælges for 1 år.

Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand og kasserer. Valg af bestyrelsesmedlemmer er skriftligt. Der føres protokol over bestyrelsens og generalforsamlingens beslutninger.

  

§ 6. Stemmeret og valgbarhed

 Valgbar til bestyrelsen er og stemmeret ved generalforsamlingen har ethvert medlem, der har betalt kontingent, er fyldt 17 år og har været medlem af klubben i mindst 3 måneder.

  

 § 7. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når en tredjedel af de stemmeberettigede medlemmer ved skriftlig henvendelse til formanden ønsker det. Endvidere kan bestyrelsen til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling

  

§ 8. Vedtægtsændringer og opløsning

 Lovene kan kun forandres, når det ved lovlig indvarslet generalforsamling er bekendtgjort, samt at der til generalforsamlingen møder to tredjedele af samtlige medlemmer og to tredjedele af disse stemmer derfor. Såfremt en generalforsamling ikke er beslutningsdygtig til den fastsatte tid, kan bestyrelsen, eller når mindst 10 medlemmer stemmer derfor, uden forudgående avertering indkalde til ekstraordinær generalforsamling en halv time senere, og denne er da beslutningsdygtig uanset det mødte antal medlemmer.

 

Beslutning om opløsning af Skibby Badmintonklub kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Hvis over halvdelen, men ikke 2/3 af de stemmeberettigede, stemmer for en nedlæggelse af sammenslutningen, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, fra 4 til 8 uger efter, hvor simpelt stemmeflertal afgør spørgsmålet.

 

Ved klubbens ophævelse overgår alt af værdi til opbevaring hos S.I.K. der ved en ny klubs oprettelse udleverer tingene til denne.

    

§ 9. Tegningsret

 Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. I tilfælde af formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.

 

§ 10. Regnskab

 Klubbens regnskab er fra 1. maj til 30. april (for sæson 2013/14 dog 1. april 2013 til 30. april 2014). Det reviderede driftsregnskab og status, forsynes med påtegning af revisorerne, og forelægges den ordinære generalforsamling

  

__________________________

  

Skibby den 1. april 1964.

 

Følgende medlemmer tegner bestyrelsen den 29. april 2013.

 

Martin Brænder                  Mette Fjellerad                   Peter Rasmussen                 Pernille Andersen

    (Formand)                                                                   

 

Torben Hansen                 Carsten Schrøder                         Helle Jensen

                                                                                                                    (sekretær)